ข่าวสมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2022-02-08 16:23:55
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินครั้งที่ 1 และและมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ) 2022-02-02 09:57:46
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 2022-01-14 14:53:45
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2021-12-16 16:27:53
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-09-03 21:13:57
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน : ปรนัย) 2021-08-25 17:46:05
ดาวน์โหลด
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (เพิ่มเติม) 2021-08-20 13:19:23
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน : ปรนัย) พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3/2564 2021-08-18 14:50:21
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน : ปรนัย) พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 2/2564 2021-08-13 15:05:29
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2021-08-11 11:59:08
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:57:05
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:56:27
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:56:10
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 2021-08-11 11:55:54
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2021-07-30 10:25:02
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2021-07-23 14:06:23
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:49
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:35
ดาวน์โหลด
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 2021-07-23 14:05:27
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-07-08 22:27:00
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การส่งแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 2021-07-08 22:18:25
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 2021-07-03 13:40:24
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 2021-06-28 18:06:31
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป 2021-06-09 16:51:22
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2021-05-19 16:59:15
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ 2021-04-26 09:29:29
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-04-09 09:53:00
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 2021-03-24 11:40:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2020-12-22 14:46:14
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ 2020-06-02 14:35:12
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-23 14:30:49
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-16 13:34:51
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 2020-03-09 16:21:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-02-26 10:29:19
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2019-12-19 10:40:07
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2019-11-12 09:47:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี ที่ 83/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-30 16:08:35
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ 81/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-25 15:59:57
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ 80/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-12 16:45:07
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-30 09:21:36
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-25 09:21:20
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-17 10:16:36
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2017-08-25 17:55:12
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 2017-08-10 11:48:24
ดาวน์โหลด
ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 2017-07-27 13:41:59
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์) ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 2017-07-14 09:43:09
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 2017-06-27 13:06:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 2017-06-13 15:13:40
ดาวน์โหลด
ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2017-02-17 14:04:55
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์) 2017-02-08 09:43:42
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 2017-01-24 11:32:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2017-01-09 16:14:31
ดาวน์โหลด