ประกาศ/คำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1823/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 2022-06-02 15:56:39
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1536/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 2022-05-03 16:33:30
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1306/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 2022-04-08 15:59:48
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1055/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2565 2022-03-21 15:30:00
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 830/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 2022-03-02 09:47:41
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 642/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 2022-02-18 10:55:13
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 457/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เปิดโรงเรียน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2565 2022-01-31 14:02:42
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 325/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปิดโรงเรียนประถม) ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 2022-01-22 14:49:26
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 222/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปิดโรงเรียนประถม) ลงวันที่ 15 มกราคม 2565 2022-01-17 09:16:29
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 86/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไขจังหวัดพื้นที่เสี่ยง) ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 2022-01-10 13:20:24
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 2022-01-04 15:53:49
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 2021-12-20 11:02:40
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5151/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 2021-11-01 16:40:38
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4895/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 2021-10-19 16:48:53
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4777/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 2021-10-09 19:35:59
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4044/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 2021-09-13 09:37:26
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3946/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 2021-09-08 13:53:37
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3863/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 2021-09-02 09:39:51
ดาวน์โหลด
มาตรการเฝ้าระวังและควบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 2021-08-07 12:51:01
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3448/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 2021-08-04 11:47:40
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3428/2564 เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 2021-08-02 11:32:18
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3397/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 2021-08-02 11:28:23
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 3302/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 2021-07-21 09:28:53
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 3229/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 2021-07-13 10:44:22
ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี 2021-07-06 15:09:01
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3149/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 2021-07-06 15:07:22
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2995/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 2021-06-28 11:40:35
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2994/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 2021-06-28 11:39:09
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2908/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 2021-06-23 16:26:29
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2877/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 2021-06-22 19:05:08
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2791/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 2021-06-16 18:32:09
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2787/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-06-16 18:31:11
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2436/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2021-05-30 15:58:28
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2404/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 2021-05-27 17:19:53
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2391/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 2021-05-27 17:19:07
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2376/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 2021-05-27 17:18:14
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2345/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 2021-05-25 15:39:17
ดาวน์โหลด
มาตรการเฝ้าระวังและควบควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 2021-05-24 11:01:20
ดาวน์โหลด
ห้ามข้าราชการและบุคคลากรของรัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 2021-05-24 11:00:13
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2329/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 2021-05-24 10:14:10
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2326/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 2021-05-24 10:13:05
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2314/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 2021-05-21 09:31:01
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2292/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 2021-05-20 18:01:08
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2271/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 16:03:35
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2244/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 16:02:40
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2218/2564 เรื่อง มาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 16:01:55
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2217/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 15:59:59
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2139/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 15:56:12
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2103/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 2021-05-19 15:55:13
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2091/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 2021-05-10 17:05:49
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2090/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 2021-05-10 14:03:41
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2089/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 2021-05-10 14:02:52
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2067/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 2021-05-07 17:14:33
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 2001/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 2021-05-05 14:43:44
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1983/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 2021-05-03 14:00:26
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1982/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 2021-05-01 16:41:20
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1964/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 2021-04-30 16:48:06
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1937/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 2021-04-30 13:56:17
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1916/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 2021-04-30 13:55:33
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1886/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 2021-04-27 18:13:41
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1880/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 2021-04-27 09:01:32
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1859/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 2021-04-26 09:33:24
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1858/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 2021-04-24 17:47:47
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1834/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 2021-04-24 16:14:11
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1815/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 2021-04-23 09:19:11
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1816/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 2021-04-22 19:02:16
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1808/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 2021-04-21 17:09:09
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1794/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 2021-04-21 12:01:19
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1777/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 2021-04-19 19:22:59
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1759/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 2021-04-18 17:39:15
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1758/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 2021-04-18 17:37:33
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1757/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 2021-04-17 17:36:16
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1750/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 2021-04-16 17:35:40
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1744/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 2021-04-16 10:29:54
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1743/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 2021-04-16 10:27:36
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1740/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 2021-04-16 10:26:39
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1738/2564 เรื่อง กำหนดเวลาให้บริการในร้านอาหารที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 2021-04-16 10:25:33
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1737/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 2021-04-16 10:22:31
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 2021-04-13 11:23:32
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1734/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 2021-04-12 17:29:05
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1733/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 2021-04-11 16:35:16
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1732/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 2021-04-11 13:44:48
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1731/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 2021-04-10 18:01:11
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1724/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 2021-04-10 12:30:53
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1704/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว 2021-04-09 09:32:02
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 2021-04-09 09:26:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 2021-03-30 11:33:32
ดาวน์โหลด
ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 25 กุมภาพันธ์ 2564 2021-03-08 09:21:57
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 2021-03-04 10:32:41
ดาวน์โหลด
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ 3/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดตามออกตามความในมาตรา 9 2021-03-03 09:51:30
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 18) 2021-02-09 09:29:58
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) และ คำสั่ง ศบค. ที่ 2/2564 2021-02-04 10:01:04
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 5 มกราคม2564 (ฉบับที่ 17) 2021-01-29 11:06:30
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 279/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 2021-01-25 14:55:48
ดาวน์โหลด
ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 5 มกราคม2564 2021-01-13 15:45:55
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 16) 2021-01-07 09:51:57
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัด เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่อง กำหนดเวลาการปิดสถานบันเทิง สถานบริการทุกประเภท ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 15) 2021-01-07 09:50:03
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 14/2563 เรื่อง ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต่างจังหวัดเข้ามาและออกจากพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 2021-01-04 11:42:37
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 13/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการ หรือการทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-01-04 11:40:40
ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงมหาดไทย 2021-01-04 11:38:11
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) และ คำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 39/2563 2021-01-04 11:37:08
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัด ฉบับที่ 12 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 2020-12-23 17:19:39
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการใการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดอุดรธานี 2020-12-05 10:30:53
ดาวน์โหลด
ประกาศของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 2020-09-08 15:10:56
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 2020-09-08 15:10:20
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 8) 2020-09-08 15:09:18
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 2020-07-14 11:48:42
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) 2020-06-14 20:09:36
ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8-9) และ คำสั่ง ศบค. ที่ 4/2563 2020-06-05 08:53:36
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2720/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเน้นย้ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-26 15:53:59
ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/ว 3062 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 2020-05-18 20:37:00
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2643/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) 2020-05-17 22:22:50
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2485/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-03 14:14:48
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดที่ 2158/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 2020-04-15 17:44:30
ดาวน์โหลด
ห้ามมิให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด 2020-04-13 11:49:15
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 2085/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง งดจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ และปิดสถานที่หรือพื้นที่ขายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2020-04-11 15:37:26
ดาวน์โหลด
ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ (ฉบับเพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 เม.ย.63 2020-04-08 19:35:07
ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1921/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 2020-04-07 14:59:04
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 10 วันที่ 27 มีนาคม 2563 2020-03-27 20:06:44
ดาวน์โหลด
Announcement of Udonthani Communicable Disease Committee (COVID-19) No.3 (English translation) 2020-03-27 17:48:57
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 9 วันที่ 26 มีนาคม 2563 2020-03-27 09:08:07
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 18:35:47
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 16:46:43
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2563 2020-03-25 16:45:45
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 24 มีนาคม 2563 2020-03-24 17:10:49
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2563 2020-03-24 13:03:22
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2563 2020-03-23 10:53:06
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 2020-03-20 20:11:22
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2563 2020-03-18 22:02:38
ดาวน์โหลด