ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

ชื่อ : นายสยาม  ศิริมงคล

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ : 06-1386-3057

สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2  ถ.อธิบดี
                           ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

 

 

ประวัติ : เกิดวันที่ : 30 เมษายน 2517

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย

ที่อยู่ : 17 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

- ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 ( วิทยาลัยการปกครอง)

- หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 80 (สำนักงาน ก.พ.)

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2554 – 2555 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2558 - 2560  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2561 – 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

- พ.ศ. 2563 – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี